Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ Thăng Thiên Năm A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ Thăng Thiên Năm A

Đáp ca: TV 46:

Hiệp lễ 1- Chúa về Trời:

Kết lễ: Trên đường sứ mạng: