Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN 13 TN A

print

Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN 13 TN A

Đáp Ca . TV 88: 

https://www.youtube.com/watch?v=EqZZmqqFYLw

50.CN 13 TN A. TV 88.ENC

 

Hiệp lễ: Vác thập giá mình:

 https://youtu.be/Iv4sfoqF5wM  

vacthapgiaminh-tn