Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 14 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 14 TN A

Đáp ca TV 144:

https://www.youtube.com/watch?v=uygln4ijkNA&list=PL6gJpq-ROT0fL7kDgYpjvWSviB5xd-SBs

51.CN 14 TN A. TV 144

Hiệp Lễ: Chúa cất tiếng gọi mời:

 https://www.youtube.com/watch?v=MlWFAVTNoto&t=164s

14A. Chua cat tieng moi (CN 14 A- Mt 11, 28-30).enc