Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 15 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 15 TN A

Đáp Ca: TV 64. https://www.youtube.com/watch?v=lAsKTwm5GyY

52.CN 15 TN A. TV 64.ENC

Hiệp lễ: Hạt giống Lời Chúa: https://youtu.be/vBGIIGR3RpE