Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 19 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 19 TN A

Đáp Ca: TV 84:  https://youtu.be/u4-ne3zuMLg

56.CN 19 TN A. TV 84.ENC

 

Hiệp Lễ: Hãy Vững Tâm: https://www.youtube.com/watch?v=7dJzGyOdk-k

hc3a3y-ve1bbafng-tc3a2m-lm-thc3a1i-nguyc3aan