Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

print

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: https://www.youtube.com/watch?v=TOriRjEBsm0

Đáp Ca Lễ Vọng. TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

Đáp Ca Lễ chính ngày: TV 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp lễ: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=uf2wZyD7_x0

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=VG6zJAyrjdM