Đêm Cầu Nguyện Taizé tại Giáo Xứ Cái Răng

print
Đêm Cầu Nguyện Taizé tại Giáo Xứ Cái Răng – Đức Mẹ hằng Cứu Giúp 
Với số tham dự hơn 100 bạn trẻ thuộc các xứ chung quanh,
nhân dịp Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.
 
Chủ Đề Đấng Khiêm Hạ