Do Not Be Scared But Do The Right Thing

print

DO NOT BE SCARED BUT DO THE RIGHT THING

Jeremiah 20:10-13, Romans 5:12-15, Matthew 10:26-33

Every two years Thai Hai parish invites the Bishop to visit and give the Sacrament of Confirmation to their chidlren. This year the Vicar general will do it on behalf of the Bishop. Before this event happens we have to prepare the children mentally  and spiritually for this and also special things for the church. Things we have done already include the cleaning of the chalices and things of the liturgy. It has been very interesting to take some old chalices to clean. Before we did it they were very ugly and dirty but after cleaning them they have become very beautiful and useful. So I will take these chalices to say mass and to keep holy communion in them.

From this situation, I would like to link it to the word of God in the liturgy this Sunday. At the begining of the Gospel Jesus advises us “Have no fear of them; for nothing is covered up that will not be uncovered, and nothing secret that will not become known” (Mt 10: 26). Nowadays we fear many things such as: Fear hard tasks and miserable situations, fear involvement with others, fear of changing lifes, especially fear telling the truth…

If the old and dirty chalices had feelings like us and were ‘scared’ and did not allow us to clean them and make them more beautiful we would say that they must be put in the cornor or elsewhere in the house and they will be forgotten. However, they accept a little ‘pain’ and ‘suffering’ and as a result they are nicer and attractive. Similarly, if we fear many things in our lives we cannot help other people including ourselves. According to the Bible there are many times God and Jesus want us not to fear the world.

Indeed, In our first reading today, we heard from the Book of the prophet Jeremiah, the part in which he lamented about the treatment he received from many of those who rejected him and refused to listen to him. But he was strong and continued to testify God to the people. More than that Saint Paul said to the Romans in the second reading, do not worry so much because Jesus Christ will do good things to us. (Rm 5: 15)

Moreover, as Saint Luke said: “I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more” (Lk 12: 4). According to Book of Acts, “one night the Lord spoke to Paul in a vision: Do not be afraid; keep on speaking, do not be silent” (Ac 18: 9). In Addition, “Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor’s crown” (Rv 2: 10)

In the end, the Lord’s faithful will triumph against the wicked, their enemies and all those who persecuted them. This is what the Lord Himself has said and reassured us as we have heard in our Gospel passage today; when He spoke of us needing not to fear those who can destroy the body, but rather fear the One Who can destroy both body and soul. And God assured us all that every single one of us are precious to Him, and each and every one of us will be well taken care of.

May the Lord continue to guide us and strengthen us in faith, and may He give us the courage and the ability to persevere through whatever challenges and trials we may encounter in life. He will always be ever faithful to the Covenant that He has established with each and every one of us, His beloved ones. May God bless us all, now and always.

Fr. Bien Xanh.

ĐỪNG SỢ NHƯNG LÀM NHỮNG VIỆC ĐÚNG ĐẮN

Gr 20:10-13, Rm 5:12-15, Mt 10:26-33

Theo thông lệ hai năm, họ đạo Thái Hải mời Đức Giám mục đến thăm và ban Bí tích Thêm sức cho một số con em trong họ đạo. Năm nay, cha Tổng đại diện sẽ ban Bí tích Thêm sức cho các em thay Đức Giám mục. Trước ngày lễ thêm sức, chúng tôi phải chuẩn bị cho các em về mặt tinh thần và lòng đạo đức và cả những điều đặc biệt cho nhà thờ. Những việc chúng tôi đã làm là việc lau chùi chén thánh và đồ dùng trong phụng vụ. Thật  là thú vị khi lấy những chén thánh cũ ra để làm sạch. Trước khi tẩy rửa, những chén thánh rất xấu và dơ, nhưng sau khi đánh bóng, chúng rất đẹp và hữu ích. Vì vậy, tôi sẽ lấy những chén thánh này để dâng thánh lễ và đựng Mình Thánh Chúa.

Từ hình ảnh trên, tôi muốn liên kết với lời Chúa trong phụng vụ Chúa nhật hôm nay. Khởi đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: “đừng sợ” (Mt 10: 26). Ngày nay chúng ta sợ nhiều điều như: Sợ những việc khó khăn và những tình huống đau khổ, sợ liên quan đến người khác, sợ thay đổi cuộc sống, đặc biệt là sợ nói sự thật…
Nếu những chén thánh cũ và bẩn có cảm giác như chúng ta ‘sợ hãi’ và không cho chúng ta làm sạch và  trở nên đẹp hơn, thì chúng phải bị đặt vào một góc hoặc nơi khác trong nhà và chúng sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên, nó chấp nhận một chút ‘đau đớn’ và ‘chịu khổ’ thì kết quả là nó đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta sợ nhiều thứ trong cuộc sống, chúng ta không thể giúp đỡ người khác và cả bản thân mình. Theo Kinh thánh, có nhiều lần Thiên Chúa và Đức Giêsu muốn chúng ta không nên sợ hãi thế gian. 

Thật vậy, trong bài đọc một hôm nay, chúng ta vừa nghe từ Sách tiên tri Giêrêmia, mà ông than thở về sự đối xử không tốt của nhiều người đã từ chối ông và cũng không lắng nghe ông. Nhưng Giêrêmia mạnh mẽ và tiếp tục làm chứng cho Chúa với mọi người. Hơn thế nữa, Thánh Phaolô khuyên cộng đoàn Rôma trong bài đọc hai, đừng lo lắng nhiều vì Chúa Giêsu sẽ làm những điều tốt đẹp cho chúng ta. (Rm 5, 15)

 Ngoài ra, Thánh sử Luca viết: “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa” (Lc 12, 4). Theo sách Công vụ Tông đồ kể rằng: “Một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến: ‘Đừng sợ!’ Cứ nói đi, đừng làm thinh” (Cv 18, 9). Còn sách Khải huyền khuyên như sau: “Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” (Kh 2, 10) 

Cuối cùng, các tín hữu trung thành với Thiên Chúa sẽ chiến thắng kẻ ác, kẻ thù của họ và tất cả những kẻ bắt bớ họ. Đây là những gì chính Chúa đã nói và trấn an chúng ta như chúng ta đã nghe trong đoạn Tin Mừng hôm nay; khi Ngài khuyên chúng ta không cần phải sợ những kẻ có thể hủy hoại thân xác, mà là sợ Đấng có thể hủy diệt cả thể xác và linh hồn. Và Thiên Chúa bảo đảm với tất cả chúng ta rằng mỗi một người trong chúng ta đều quý giá đối với Ngài, và mỗi người chúng ta sẽ được chăm sóc tốt.

Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta và củng cố chúng ta trong đức tin, và xin Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm và khả năng kiên trì vượt qua mọi thử thách mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống. Ngài sẽ luôn trung thành với Giao ước mà Ngài đã thiết lập với mỗi người chúng ta, những người con yêu dấu của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, ở hiện tại và mai sau.

Lm. Biển Xanh.