Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thăm nơi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3

print
DC ALPHONG