Bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

print