Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chính thức nhận sứ vụ mục tử Giáo phận Vinh, 12/2/2019

print