Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y

print

Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y