Giáo Huấn 16: Lương Tâm

print

Giáo Huấn 16: Lương Tâm

H. Lương tâm là gì ?

T. Lương tâm là luật tự nhiên Thiên Chúa đã đặt sẵn trong lòng con người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ.

Lời Chúa:“Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy…Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng…”[i]. Lời Chúa cho thấy:

+ Dù có đức tin hay không, mỗi người đều nhận thấy tận đáy lòng mình có một tiếng nói, một lề luật, mà chính mình không đặt ra, nhưng vẫn luôn đúng lúc nhắc nhở mình phải tuân theo, phải làm lành lánh dữ…đó là “tiếng lương tâm”.

+ Đối với Ki-tô-hữu, lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã khắc ghi sẵn nơi đáy lòng mỗi người; là cung thánh của con người; nơi đây con người hiện diện một mình với Thiên Chúa; tiếng nói của Chúa vang dội trong tâm hồn họ.

Lương tâm có thể bị sai lạc, chai lỳ, dẫn đến những phán đoán sai lầm, do thiếu học biết giáo lý Chúa, do những hoàn cảnh sống thiếu lành mạnh, gương xấu, cám dỗ, tội lỗi. Vì vậy:

(1) Lương tâm phi được rèn luyn sut đời.

(2) T nh, trẻ em phi được giáo dc lương tâm, để biết sống trong sáng, tránh được những sợ hãi, bối rối, mặc cảm tội lỗi!

(3) Li Chúa phi là ánh sáng ch dn lương tâm, dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh   Thần.

(4) Cn siêng năng cu nguyn, xét mình, lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh và những lời khuyên nhủ, gương sáng của người khác.

Để rèn luyện lương tâm, Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn nắm vững khuôn vàng thước ngọc này là: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người ta”[ii].

[i] Rôma 2, 14.

[ii] Mt 7, 12; x. Lc 6, 31; Th 4, 15.