Giáo Huấn 23: Thiên Chúa muốn chúng ta sống ra sao ?

print

GIÁO HUẤN 23

23

 

H. Thiên Chúa muốn chúng ta sống ra sao ? [i]

T. Thiên Chúa muốn chúng ta sống theo những giá trị được Người lượng định, và theo kế hoạch yêu thương của Người.

Lời Chúa :“Do ý Thiên Chúa muốn, mọi loài liền có và được dựng nên” [ii].

Giáo Huấn GH :

Vì Thiên Chúa là cội nguồn, đã sáng tạo nên chúng ta và mọi loài “thật khôn ngoan” [iii], nên Người cũng là chuẩn mực cho mọi hành động tốt lành của chúng ta.

Vì vậy, nếu chúng ta chọn sống và hành động theo những chỉ dẫn, dựa trên thánh ý và kế hoạch yêu thương, mà Người đã đặt sẵn, sâu thẳm trong tâm trí chúng ta, thì chúng ta mới hoàn thành tốt đẹp kế hoạch, mà Người đã muốn dự tính cho chúng ta !    

Thiên Chúa dự tính cho chúng ta được cứu độ và hạnh phúc! Muốn vậy, chúng ta cần nhận biết “Những chân lý cần phải tin, những điều thiện cần phải khao khát, và những việc cần phải chu toàn” [iv]. Người mời gọi chúng ta sống ngay thẳng, lương thiện, và hành động với tình liên đới, bởi lẽ, chính Người cũng đã liên đới với chúng ta bằng tình yêu dào dạt của Người.

Người muốn các Kitô hữu chúng ta sống như những người con rất yêu dấu, bằng việc uốn nắn những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta theo mẫu gương yêu thương của Chúa Kitô [v].

[i] DOCAT, c. 2.

[ii] Kh 4, 11.

[iii] Tv 104, 24.

[iv] Th. Tôma Aquinô, Về Mười Điều răn, Dẫn nhập.

[v] x. GLHTCG, s. 1694.