Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban

print

Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban

H. Ngoài ơn công chính hóa còn có ơn nào khác nữa không ?

T. Ngoài ơn công chính hóa còn có Ơn Hiện sủng, Ơn Bí tích và các ơn đặc biệt gọi là Đặc sủng.

***

Lời Chúa trong thư thánh Phêrô dạy: “Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta”[i].

Lời Chúa cho chúng ta thấy: Ơn công chính hóa có tính bền vững, in dấu thiêng liêng trong linh hồn, nên cũng gọi là Ơn Thường sủng. Sau khi lãnh nhận ơn này qua phép Rửa tội, ta có thể bị mất ơn này khi phạm tội, nhưng sẽ được lại khi ta sám hối và lãnh nhận bí tích Giải tội.

Ngoài ơn công chính hóa, ơn thường sủng…Chúa còn ban cho chúng ta các loại Ân sủng khác, đó là:

(1) Ơn Hiện sủng: cũng gọi là Ơn Trợ giúp: là ơn ban trong hiện tại, khi cần thiết, tuỳ hoàn cảnh. Cả những người có tội  đã mất Ơn Thường sủng cũng được thông ban Hiện sủng, để giúp họ nối lại tình nghĩa với Chúa.

(2) Các Ơn bí tích: là những ơn Chúa Thánh Thần ban cho ta qua các Bí tích. Mỗi bí tích đều ban ơn riêng giúp ta thánh hóa bản thân, góp phần thánh hóa người khác và xây dựng Hội Thánh.

(3) Các Ơn Đặc sủng: là những ơn đặc biệt, có khi ngoại thường (vd. Ơn làm phép lạ, ơn nói tiếng lạ), nhưng luôn có mục đích phục vụ lợi ích chung, để xây dựng cộng đoàn Hội Thánh (vd. Ơn chữa bệnh, Ơn nói tiên tri…[ii])….Trong các Đặc sủng, phải nêu lên Ơn chức phận, được ban cho những người có trách nhiệm (vd. cho các bậc cha mẹ), cho những thừa tác viên trong Hội Thánh (Vd. Những người có trách nhiệm làm thầy giảng dạy, phục vụ, khuyên bảo, chủ tọa …).

[i] 2 Phê rô 1, 4.

[ii] x. 1 Cr 12.