Giáo Huấn 27: Vì sao Giáo Hội có Giáo huấn về xã hội ?

print

CHƯƠNG II : SỨ MỆNH XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

GIÁO HUẤN 27

 

27

 

* H. Vì sao Giáo Hội có Giáo huấn về xã hội ? [i] 

T. Giáo Hội có Giáo huấn về xã hội, để nêu lên các yêu cầu hoạt động xã hội chính đáng theo Tin Mừng; và phát huy những hành động xứng hợp phẩm giá con người.

* Lời Chúa : “Chúa phán với Ca-in: A-ben em con đâu rồi ?”[ii]

* Giáo Huấn GH: 

Con người là một sinh vật xã hội có liên đới, nên Thiên Chúa đòi Ca-in phải biết A-ben đang ở đâu ! Nên cả trên Thiên đàng lẫn mặt đất, con người đều dựa vào cộng đồng [iii].

Thiên Chúa đã ban những Điều răn, để xây dựng một xã hội công bằng [iv].

Đức Giêsu thì đã kể về cuộc Phán xét chung [v], để kêu gọi ta xây dựng một xã hội công lý, dựa trên nền tảng tình yêu, cụ thể là với những người lân cận.

Dựa vào đó, Giáo huấn xã hội của Giáo Hội nêu lên những nguyên tắc, chuẩn mực để xây dựng một xã hội bác ái [vi], với tự do, công bằng, tôn trọng phẩm giá con người, xứng hợp với sứ điệp yêu thương đầy hy vọng của Tin Mừng [vii], như lời khích lệ bạn : “Hãy làm càng nhiều việc thiện, cho càng nhiều người càng tốt; bằng mọi phương tiện, cách thế có thể; tại mọi nơi và vào mọi lúc có thể !” [viii].   

[i] x. DOCAT, c. 22 tt.

[ii] St 4, 9.

[iii] x. Mt 25, 33 tt.

[iv] x. GLHTCG, s. 2419-2420, 2422-2423.

[v] x. Mt 25, 31-46.

[vi] ĐTC Bênêđictô XVI, TĐ. “Bác ái trong Chân lý”, s. 2.

[vii] x. ĐTC Phanxicô, Tông Huấn : “Niềm Vui Tin Mừng”, s. 83.

[viii] Được gọi là “Nguyên tắc của John Wesley”, Mục sư Anh giáo (1703-1791).