Giáo Huấn 29: Cuộc Sống Công Khai Của Chúa Giêsu

print

GIÁO HUẤN 29/CN 10 TN 07.6.2020

Cuộc Sống Công Khai Của Chúa Giêsu

* H. Khi rao giảng, Chúa Giê-su loan báo điều gì?(C. 95).

T. Khi rao giảng, Chúa Giê-su loan báo và mời gọi mọi người gia nhập Nước Thiên Chúa (Mc 1,15).

* Giáo huấn này dựa trên Phúc âm thánh Mát-thêu  (4, 23):

“Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân…”.

* Lời Chúa tóm lại những việc Chúa Giê-su đã làm và loan báo:

Khởi đầu, Ngài đến chịu phép rửa tại sông Gio-đan, báo trước “phép rửa bằng máu”, là cuộc khổ nạn và cái chết “hoàn toàn vâng phục Chúa Cha” để cứu chuộc nhân loại. Đây là hình ảnh chỉ về bí tích Rửa tội cho ta được sống lại, trong đời sống mới làm con cái Chúa (x. Rm 6,4).

Rồi “được Thánh Thần thúc đẩy”, Ngài vào hoang  địa ăn chay 40 đêm ngày. Sa-tan đến cám dỗ Ngài 3 lần, nhằm lung lạc thái độ con thảo của Ngài với Chúa Cha. Nhưng là A-đam mới, Ngài đã nêu cao gương trung thành, hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa.

– Sau đó, Ngài lên đường rao giảng rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15): Ngài đã khai nguyên Nước Trời nơi trần gian, để chu toàn ý Chúa Cha, là tập họp mọi người, làm thành Hội Thánh. Ngài chọn nhóm Mười Hai:“Sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa…”(Lc 9, 2).

Ngài đã làm “nhiều điềm thiêng dấu lạ” (Cv 2,22) cùng với việc rao giảng. Ngài làm những phép lạ không chỉ để tiêu diệt những đau khổ đời này, mà còn để giải thoát con người khỏi kiếp nô lệ lầm than hơn cả, đó là nô lệ tội lỗi, thứ nô lệ này đã gây ra biết bao hình thức nô lệ, đau khổ khác.

Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận Tin mừng về Nước Thiên Chúa.