Giáo Huấn 32: Đạo Đức Chúa Trời Có Mười Điều Răn

print

Giáo Huấn 32: Đạo Đức Chúa Trời Có Mười Điều Răn

H. Mười Điều Răn là gì?

T. Mười Điều Răn là “Mười Lời” tóm tắt Lề Luật, mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê tại núi Si-nai, trong khung cảnh của Giao Ước cũ.

***

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu viết:

“Khi ấy Đức Giê-su nói với người thanh niên: Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các Điều răn”[i].

Như vậy, chính Chúa Giê-su đã xác quyết: “Giữ các điều răn” là điều kiện căn bản để được hưởng sự sống đời đời. Ngài cũng đã xác quyết: sứ mệnh của Ngài là kiện toàn lề luật cũ: “Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”[ii].

Vì vậy, mọi người  phải tuân giữ Mười Điều Răn:

a/ Vì tự bản chất, Mười Điều Răn nêu lên những  bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và người khác.

b/ Vì Mười Điều Răn có giá trị bất biến, cho mọi thời mọi nơi: do chính Thiên  Chúa khắc ghi trong lương tâm mọi người, không ai có thể được chuẩn miễn.

 Chỉ khi biết kết hiệp với Chúa Ki-tô với ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta mới có sức tuân giữ chín chắn những Điều Răn, và từ đó sinh hoa kết quả là đời sống thánh thiện:

“Ai luôn kết hiệp với Thầy…người ấy sinh hoa kết quả dồi dào, vì không có Thầy, anh em không làm gì được”[iii].

Mời cộng đoàn cùng đọc kinh Mười Điều Răn:

[i] Mt 19, 17.

[ii] Mt 5, 27.

[iii] Ga 15, 5.