Giáo Huấn13: Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa

print

Giáo Huấn 13/CN VII TN /23.2.2020

Lưu Truyền Lời Của Thiên Chúa

 

* H.  Lời của Thiên Chúa được lưu truyền và được thực hiện bằng cách nào? (Câu 12 & 14).

T. Lời của Thiên Chúa được lưu truyền bởi Truyền thống Tông đồ. Và được thực hiện bằng hai cách:

– Một là chuyển đạt sống động Lời Chúa gọi là Thánh Truyền;

– Hai là ghi lại Lời Chúa bằng chữ viết gọi là Thánh Kinh. Cả hai làm thành kho tàng đức tin của Hội Thánh.

* Giáo huấn này dựa trên thư Thánh Phê-rô (2 Pr. 1, 20):

“Không ai được tự tiện giải thích một lời nào trong Sách thánh…Chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy, mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa”.

* Như vậy, “Nhờ Thánh Thần thúc đẩy”, Lời Thiên Chúa đã được nói ra, thì cũng chính nhờ Thánh Thần linh hứng, nghĩa là soi  sáng,  thúc  đẩy, Tin mừng của  Chúa Giê-su được các Tông đồ lưu truyền lại. Ban đầu, bằng truyền miệng, nghĩa là bằng lời rao giảng; sau đó, bằng chữ viết.

Ðể Tin Mừng luôn được gìn giữ nguyên vẹn và sống động, các Tông đồ đã đặt các người kế nhiệm là những Giám mục, và các Linh mục cộng  tác, với “trách nhiệm giáo huấn”. Ðược thực hiện trong Chúa Thánh Thần, cách lưu truyền sống động này được gọi là Thánh Truyền, phân biệt với Thánh Kinh.

Chuyện kể: có một người  phái hoài nghi hỏi một bà cụ Ki-tô hữu: Làm sao cụ có thể chứng minh Thánh kinh là Lời Chúa?

  • Bà cụ hỏi lại: Vậy anh có thể chứng minh là có mặt trời không?

– Có chứ, vì mặt trời sưởi ấm, chiếu sáng, soi đường cho tôi.

– Thì tôi cũng thế, Thánh kinh thực sự là Lời Chúa, vì Thánh kinh cũng sưởi ấm lòng tôi, chiếu sáng từng bước đường đời tôi, và con cháu tôi suốt mấy mươi năm qua !