Giáo Phận Cần Thơ: Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục – Tháng 6.2021

print