Giáo xứ Trung Hải đón Tân chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh

print
Giáo xứ Trung Hải đón Tân chánh xứ