Gợi ý bài hát Thánh Lễ Chúa Nhật 5 TN B

print

Gợi ý bài hát Thánh Lễ Chúa Nhật 5 TN B

Nguồn: https://chuayeucon.wordpress.com/

1. NL – Ta vui cảm tạ
2. ĐC – Tv 146
3. DL – Lễ vật huyền siêu
4. HL – Tình yêu của Chúa
5. KL – Cung chúc Trinh Vương