GP Long Xuyên: Thánh lễ Truyền chức Linh mục năm 2022

print