GPCT: Thông Báo Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 5.6.2024

print
THÔNG BÁO LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 05.6.2024