Hang Đá Gx Tân Thành Hạt Trà Lồng

print

Hang Đá Gx Tân Thành Hạt Trà Lồng

Thông điệp máng cỏ trong đại dịch :

“Hãy tiết kiệm trong đời sống và tận dụng những điều kiện vật chất trong tầm tay.”

Lm Pr Trần Minh Phước