Hạt Bạc Liêu Hội ca kính Mẹ

print

Hạt Bạc Liêu Hội ca kính Mẹ,

chủ đề “Cùng Mẹ Hiệp Hành”

29/10/2022 tại Nhà thờ Giá Rai.