Hạt Bạc Liêu: Tiễn Đưa Cha Sở Vĩnh Thịnh

print

Hạt Bạc Liêu: Tiễn Đưa Cha Sở Vĩnh Thịnh

Hôm nay, 30/7/2019 Họ đạo Vĩnh Thịnh cùng với các cha trong Hạt Bạc Liêu dâng thánh lễ tạ ơn và tiễn đưa cha sở Vĩnh Thịnh, cha Gb. Nguyễn Hoàn Phú đi nhận sứ vụ mới (chuẩn bị đi du học)

MVTT/Hạt Bạc Liêu