Hạt Đại Hải: Thi Giáo Lý Tại Nhà Thờ Họ Đạo Xuân Hòa

print

Hạt Đại Hải: Thi Giáo Lý Tại Nhà Thờ Họ Đạo Xuân Hòa

Hôm nay thứ 5 ngày 04.07.2019 thi giáo lý cấp hạt tổ chức tại nhà thờ Xuân Hòa của Hạt Đại Hải trong đó có 8 họ Đạo: Xuân Hòa. Trung Hải. Nam Hải. Từ Xá. Lương Hiệp. Đại Hải. Phụng Tường. Bắc Hải. Tổng số 164 em gồm 3 khối. Khối 3. Khối 6. Khối 9. Tham dự thi viết. Thi đố vui. Rất năng động và tích cực. Xin cảm tạ Chúa.

MVTT/Hạt Đại Hải