Hạt Sóc Trăng: cha Phaolô Lê Trung Khánh thuyên chuyển về họ đạo Hoà Thượng.

print

Hạt Sóc Trăng: cha Phaolô Lê Trung Khánh thuyên chuyển về họ đạo Hoà Thượng.

Ngày thứ hai, 15/06/2020, cha Phaolô Lê Trung Khánh cha phó họ đạo Ngan Rô thuyên chuyển về nhậm chức cha phó họ đạo Hoà Thượng.

Sau nghi thức đọc sắc lệnh thuyên chuyển của ĐGM, cha Phaolô Khánh chủ sự buổi chầu phép lành MTC và sau buổi chầu, vị Đại diện HĐMVGX Họ Hòa Thượng có đôi lời chúc mừng và cuối cùng cha phó chào cha sở và cộng đoàn.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Sóc Trăng