Hạt Trà Lồng: Mừng bổn mạng Hiệp Đoàn Giacôbê tại Họ Tân Thành

print