Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau

print

Hình Ảnh Các Nhà Thờ Hạt Cà Mau

Nhà Thờ Cà Mau (Bảo Lộc)

 

Nhà Thờ Ao Kho

 

Nhà Thờ Bàu Sen

 

Nhà Thờ Cái Cấm

 

Nhà Thờ Cái Đôi Vàm

 

 

Nhà Thờ Cái Rắn

 

Nhà Thờ Cây Bốm

 

Nhà Thờ Hòa Thành.

 

Nhà Thờ Hòa Trung

 

Nhà Thờ Huyện Sử

 

Nhà Thờ Kinh Ba

 

Nhà Thờ Khánh Hưng

 

Nhà Thờ Kinh Nước Lên

 

Nhà Thờ Năm Căn (mới)

 

Nhà nguyện tại thị trấn

 

Nhà thờ mới đang thi công (cách thị trấn 3 km)

 

Nhà Thờ Quản Long 

 

Nhà Thờ Rau Dừa 

 

Nhà Thờ Sông Đốc

 

Nhà Thờ Số 6 Lacua 

 

Nhà Thờ Tắc Vân

 

Nhà Thờ Tân Lộc 

 

Nhà Thờ Rạch Gốc (mới)

 

Nhà Thờ Đất Mũi (Giáo điểm)

 

Nhà Thờ  Thới Bình

 

Nhà Thờ U Minh

 

Nhà Thờ Khánh Minh