Hình ảnh ĐCV Thánh Quý năm 2023

print

Nhà Tiếp Khách

Nhà Cha Giám Đốc

Nhà Nguyện

KHU TRIẾT HỌC

KHU THẦN HỌC

NHÀ NGHỈ MÁT

KHU TỔNG HỢP

(Thư Viện, Hội Trường, Nhà Ăn)

KHU TU ĐỨC

(Lớp Nhập Môn)