Họ đạo Cà Mau đón cha Phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng

print

Họ đạo Cà Mau đón cha Phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng

Theo Sắc Lệnh bổ nhiệm của Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên ký ngày 21 tháng 09 năm 2018, sáng 9 giờ ngày 10.10, 2018 Họ đạo Cà Mau hân hoan đón cha Phó Giuse NGUYỄN THIÊN THĂNG, Cha Quản hạt Phêrô Nguyễn Thành Chất, quý Cha trong hạt Trà Lồng, hạt Cà Mau và quý Cha bạn của Cha Phó Giuse. Sau phần chào đón là Thánh Lễ Đồng tế long trọng do Cha Phó chủ sự để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Cha cũng như họ đạo Cà Mau mà Cha sẽ phục vụ.

Trong bài giảng, Cha Giuse Thân Thành Nam ví đời Linh mục mỗi lần được Sắc lệnh thuyên chuyển của Đức Giám Mục là mỗi lần “Phải ra chỗ sâu” như ngày xưa Chúa truyền cho Tông đồ Phêrô ra biển sâu để thả lưới bắt cá.(Lc 5,1-11). Nguyện chúc cho Cha Giuse luôn vâng phục, phó thác và thực hiện những gì Chúa muốn qua Bề trên thì sẽ thành công như Phêrô là lưới đầy cá.

                                                                                              Bảo Lộc