Họ Đạo Kinh Đức Bà : Kế hoạch “Heo Vàng Dâng Chúa” của Thiêu Nhi

print

Họ Đạo Kinh Đức Bà : Kế hoạch “Heo Vàng Dâng Chúa” của Thiêu Nhi

Các em học viên giáo lý Họ Đạo Kinh Đức Bà. Mang niềm vui Giáng sinh đến với những người khó khăn, bệnh tật… bằng việc tích lũy “Heo Vàng Dâng Chúa”