Họ Đạo Xuân Hòa Chầu Mình Thánh Chúa Và Phát Quà Cho Người Nghèo

print

Họ Đạo Xuân Hòa Chầu Mình Thánh Chúa Và Phát Quà Cho Người Nghèo

Hôm nay ngày 31.03.2019 họ Đạo Xuân Hòa Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận.

Hôm nay cũng là ngày phát quà cho người nghèo của nhóm Bác Ái Bốn Phương. Gồm 200 phần quà (trong đó họ đạo 130 phần, luong dân 70 phần).

Họ đạo Xuân Hòa chúng con nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những người quản đai giúp họ đạo chúng con.

MVTT/HẠT ĐẠI HẢI