Hướng dẫn đọc Cựu Ước

print

Hướng dẫn đọc Cựu Ước của Etienne Charpentier

Lm. Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ