Kính Báo Về Ngày Khai Giảng Năm Giáo Lý 2023-2024

print

Link file word

https://docs.google.com/document/d/1AHBUkr4-3ehqEIJUQAVw6r8HbQx8Nkpo/edit