Lễ Giỗ Lần Thứ 76 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Năm 2022

print

Lễ Giỗ Lần Thứ 76 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Năm 2022

GIỜ LỄ TỪ NGÀY 10 – 13/03/2022


1/ THỨ NĂM 10/03/2022:
05g00: Thánh lễ
09g:00: Thánh lễ
17g00: Thánh lễ
19g30: Thánh lễ

2/ THỨ SÁU 11/03/2022:
05g00: Thánh lễ
09g00: Thánh lễ
11g00: Thánh lễ
13g00: Thánh lễ
15g00: Thánh lễ
17g30: Thánh lễ
19g30: Thánh lễ
22g00: Thánh lễ

3/ THỨ BẢY 12/03/2022:
05g00: Thánh lễ
08g00: Thánh lễ
15g00: Thánh lễ
17g00: Thánh lễ
20g00: Thánh lễ

4/ CHÚA NHẬT 13/03/2022:
05g00: Thánh lễ
07g00: Thánh lễ
09g00: Thánh lễ
11g00: Thánh lễ
17g00: Thánh lễ