Lịch Công Giáo GPCT Tháng 8/2018 – Năm B

print

Giáo Phận Cần Thơ

Lịch Công Giáo Năm Phụng Vụ 2018 – Năm B

THÁNG TÁM

 Ý cầu nguyện:

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại : Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại

01 20.6 Tr Thứ Tư. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và Thánh Đôminicô Nguyễn Văn Hạnh, linh mục (xử trảm -1838- Tam Tòa).

Ân xá: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (EI, 33).

02 21 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53

03 22 X Thứ Sáu đầu tháng. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58

04 23 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12

05 24 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Cung hiến đền thờ Thánh Đức Maria). Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6, 24-35

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Thới Thạnh, Long Mỹ và Long Hà.

GIÁO HUẤN SỐ 36

BÍ TÍCH HÔN PHỐI (2)

  1. Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối phải có những điều kiện nào? (348)
  2. Muốn lãnh Bí tích Hôn Phối Phải có những điều kiện này:

– Một là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội;

– Hai là không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Hội Thánh;

– Ba là hiểu biết về Bí tích Hôn Phối và đời sống gia đình;

– Bốn là có tự do kết hôn và công khai nói lên sự ưng thuận của mình theo nghi thức Hội Thánh.

06 25 Tr Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10

07 26 X Thứ Ba. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36

08 27 Tr Thứ Tư. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28

09 28 X Thứ Năm. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo (Đ). Gr 31,31-34; Mt 16,13-23

10 29 Đ Thứ Sáu. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

11 1.7 Tr Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Kb 1,12—2,4 ; Mt 17,14-20

12 02 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu). 1V 19,4-8 ; Ep 4,30–5,2 ; Ga 6,41-51

Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục Thánh Antôn Nguyễn Đích và Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (xử trảm -1838- Bảy Mẫu).

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Tham Tướng, Đồng Lào và Hòa Lý.

GIÁO HUẤN SỐ 37

GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

  1. Vì sao gia đình công giáo được gọi là “Hội Thánh tại gia”? (356)
  2. Vì gia đình công giáo biểu lộ bản chất của Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa và vì gia đình công giáo vừa là cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện, trường dạy các đức tính nhân bản và Kitô giáo, vừa là nơi đầu tiên đức tin được loan truyền cho con cái.

13 03 X Thứ Hai. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27

14 04 Đ Thứ Ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14

Tr Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28

15 05 Tr Thứ Tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56

16 06 X Thứ Năm. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Ed 12,1-12; Mt 18,21—19,1

17 07 X Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 19,3-12

18 08 X Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15

19 09 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Êuđê, linh mục). Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Sakeo và Lương Thiện.

GIÁO HUẤN SỐ 38

Á BÍ TÍCH (1)

  1. Á bí tích là gì? (362)
  2. Á bí tích là những dấu hiệu thánh thiêng do Hội Thánh thiết lập, để giúp các tín hữu thánh hóa một số hoàn cảnh trong cuộc sống.

20 10 Tr Thứ Hai. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22

21 11 Tr Thứ Ba. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục (xử trảm -1838- Hưng Yên)

22 12 Tr Thứ Tư. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38

23 13 X Thứ Năm. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). Ed 36,23-28; Mt 22,1-14

24 14 Đ Thứ Sáu. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

25 15 X Thứ Bảy. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr). Ed 43,1-7; Mt 23,1-12

26 16 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lộ 20), Fatima và Đại Tâm.

GIÁO HUẤN SỐ 39

Á BÍ TÍCH (2)

  1. Có mấy loại Á bí tích? (364)
  2. Có bốn loại này:

– Một là việc chúc lành;

– Hai là việc thánh hiến con người;

– Ba là việc dâng hiến những đồ vật được dùng vào việc thờ phượng;

– Bốn là việc trừ tà.

27 17 Tr Thứ Hai. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 2Tx 1,1-5.11b-12 ; Mt 23,13-22

28 18 Tr Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26

29 19 Đ Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29

30 20 X Thứ Năm. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51

31 21 X Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13