Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B

print

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B

 Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi : Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình. 

 

01 22.7 X Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30

Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên.

02 23 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Ngày quốc khánh. Cầu cho Tổ Quốc.

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Cái Tắc, Long Phú và Vĩnh Mỹ.

GIÁO HUẤN SỐ 40

VIỆC ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN

H. Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân nào? (365)

T. Ngoài phụng vụ, đời sống kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân như việc tôn kính các di tích thánh, viếng nhà thờ, hành hương, rước kiệu, chặng đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân côi…

03 24 Tr Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30

04 25 X Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37

05 26 X Thứ Tư. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44 96 Tháng 9 Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục và Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (xử trảm -1838- Bắc Ninh).

06 27 X Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11

07 28 X Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39

08 29 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23)

09 30 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, linh mục). Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Thới Long Xuân, Tôma và Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

GIÁO HUẤN SỐ 41

NGHI THỨC AN TÁNG KITÔ GIÁO

H. Lễ nghi an táng Kitô giáo có ý nghĩa và mục đích nào? (367)

T. Lễ nghi an táng Kitô giáo làm nổi bật đặc tính vượt qua của cái chết trong niềm hy vọng sống lại, cũng như sự hiệp thông trong lời cầu nguyện với người đã qua đời.

10 1.8 X Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11

11 02 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19 

12 03 X Thứ Tư. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 ; Lc 1,39-47)

13 04 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38

14 05 Đ Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17

15 06 Tr Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35)

16 07 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo). Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Hậu Bối và Tắc Sậy.

GIÁO HUẤN SỐ 42

CẦU NGUYỆN (1)

H.Cầu nguyện là gì? (584)

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và hiệp thông với Ngài trong tình yêu thương.

17 08 X Thứ Hai. Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục (xử trảm -1798- Bải Dâu, Huế).

18 09 X Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17

Thánh Đôminicô Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục (xử trảm -1840- Bảy Mẫu)

19 10 X Thứ Tư. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35

20 11 Đ Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, linh mục, thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50

Thánh Gioan (Jean-Charles Cornay) Tân, linh mục (lăng trì -1837- Sơn Tây)

KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN CẦN THƠ (1955).

21 12 Đ Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Thánh Francois Phan (Jaccard), linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh (xử giảo -1838- Nhan Biều).

22 13 X Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15

23 14 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Ô Môn, Tam Sóc và Vị Thanh.

GIÁO HUẤN SỐ 43

CẦU NGUYỆN (2)

H. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện? (585)

T. Vì tự bản chất con người luôn khao khát hướng về Thiên Chúa là nguồn sự sống, và vì Ngài vẫn hằng kêu mời chúng ta đến gặp gỡ, thưa chuyện với Ngài.

24 15 X Thứ Hai. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18

Tr Ngày Trung Thu. Cầu cho Thiếu Nhi. Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16

25 16 X Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21

26 17 X Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6

27 18 Tr Thứ Năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9

28 19 X Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Gv 3,1-11; Lc 9,18-22

29 20 Tr Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51

30 21 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh). Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

Chầu MTC thay Giáo Phận: Họ đạo Phụng Hiệp, Cồn Tròn và Hòa Bình.

GIÁO HUẤN SỐ 44

THÁNH VỊNH LÀ LỜI CẦU NGUYỆN

H.Thánh Vịnh là gì? (587)

T. Thánh Vịnh là lời cầu nguyện được Thiên Chúa linh hứng, giúp con người ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và trong lịch sử cứu độ.