Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha – Hạt Cà Mau 2022

print

Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha – Hạt Cà Mau 2022

1- 22/7/2022, Cha Fx Trần Cường Dũng Bá đi Thới Long Xuân, 9 giờ 30 Lễ (áo Trắng)
2- 23/7/2022, Cha Dom  Nguyễn Phú Cường về Ao Kho, 9 giờ Lễ (áo Trắng)
3- 25/7/2022, Cha Mart Nguyễn Hoàng Hôn và Cha Pr. Trương Lê Đệ về Tân Lộc, 9 giờ Lễ (áo Trắng).
4- 27/7/2022, Cha Pet  Trần Công Bằng đi Rau Dừa 9 giờ Lễ (áo Trắng).
5- 03/8/2022, Cha Gs Nguyễn Đức Vinh đi Mỹ Xuyên 10 giờ Lễ (áo Trắng)
6- 04/8/2022, Cha Gs Thân Thành Nam về Rạch Gốc 10 giờ Lễ (áo Trắng)
7- 09/8/2022, Cha Phó Dom  Trần Nhật Trường về Huyện Sử, 9 giờ Lễ (áo Trắng)

MVTT/ Hạt Cà Mau