Lịch Tĩnh Tâm LM Các Hạt GPCT Tháng 01/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM Các Hạt GPCT Tháng 01/2019

CT: Ngày 07 Thứ Hai

VT: Ngày 08 Thứ Ba

TL:  Ngày 09 Thứ Tư

ĐH: Ngày 10 Thứ Năm

ST: Ngày 11 Thứ Sáu 

 BL: Ngày 14 Thứ Hai

 CM: Ngày 15 Thứ Ba