Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 05/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 05/2019

CT: Ngày 06 Thứ Hai

VT: Ngày 07 Thứ Ba

TL:  Ngày 08 Thứ Tư

ĐH: Ngày 09 Thứ Năm

ST: Ngày 10 Thứ Sáu 

 

 BL: Ngày 13 Thứ Hai

 CM: Ngày 14 Thứ Ba