Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 06/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 06/2019

CT: Ngày 10 Thứ Hai

VT: Ngày 11 Thứ Ba

TL:  Ngày12 Thứ Tư

ĐH: Ngày 13 Thứ Năm

ST: Ngày 14 Thứ Sáu 

 BL: Ngày 17 Thứ Hai

 CM: Ngày 18 Thứ Ba