Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 09/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 09/2019

 

CT: Ngày 09 Thứ Hai

VT: Ngày 10 Thứ Ba

TL:  Ngày 11 Thứ Tư

ĐH: Ngày 12 Thứ Năm

ST: Ngày 13 Thứ Sáu 

 

 BL: Ngày 16 Thứ Hai

 CM: Ngày 17 Thứ Ba