Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Năm 2023

print
tinh tam hat 23

 

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Năm 2023

NB: Tháng 2, Tháng 4,Tháng 12: không có Tĩnh tâm Hạt