Loan Tin Mừng: Tỏa Chiếu Niềm Vui

print

Loan Tin Mừng: Tỏa Chiếu Niềm Vui

Trích Bài Giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng 

Giáo xứ Hào Phú – Gp Phát Diệm