Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Lễ Truyền Tin

print

Lễ Truyền Tin

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, để hoàn tất lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã sai sứ thần loan báo tin cho Đức Maria. Nhờ sự vâng phục của Ngôi Hai và Mẹ Maria, việc Nhập Thể đã được thực hiện. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin :

  1. Này con xin đến để thực thi ý Chúa”.Chúng ta cầu xin Chúa cho các chủ chăn trong Giáo hội/ luôn biết xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, để được sức mạnh thần linh trong hành trình hiến dâng và phục vụ.
  2. Mừng vui lên hỡi đấng Đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / biết dẹp bỏ tự ái, kiêu căng và những mặc cảm tự ti, để đón nhận Chúa Cứu Thế, trở nên môn đệ trung tín của Người.
  3. Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ Giáo Hội. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp gian truân, thử thách, cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ, biết quảng đại chọn thánh ý Chúa với thái độ vâng phục và phó thác như Mẹ khi xưa.
  4. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn / luôn thưa ‘Xin Vâng’ như Mẹ Maria, để cùng với Mẹ góp phần kéo dài mầu nhiệm Nhập Thể trong đời sống hàng ngày.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, để cứu độ loài người. Xin cho chúng con luôn biết vâng phục cha mẹ, và những người hướng dẫn, để tâm hồn chúng con cũng được Chúa ngự vào qua bí tích Thánh Thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.