Muốn Làm Lớn

print

Muốn Làm Lớn

Hễ ai muốn đứng hàng đầu

Hãy hạ mình xuống đứng sau mọi người

Tinh thần phục vụ mọi nơi

Quan tâm săn sóc đến người chung quanh

 

Hễ ai đón một trẻ em

Vì danh Thầy, cũng xem như đón Thầy

Còn ai đón tiếp Thầy đây

Thật là đón chính Cha Thầy chẳng sai.

 

Chúa nhật XXV thường niên năm B

Hoa Xanh