Ngày 24 tháng 7:Thánh Giuse Ferandez Hiền,Linh muc (1775-1838)

print